Constantin Wenning @conniwenningsimages

Les administracions públiques contracten obres, serveis, productes i subministraments. Una via per incrementar ingressos és optar a licitacions i contractes públics de qualsevol d’aquestes administracions públiques.

Es poden comprovar les licitacions de l’administració central en el següent link: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Es poden comprovar les licitacions de l’administració autonòmica catalana en el següent link: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES

En aquest últim link, la Generalitat també permet fer cerca de les licitacions de l’Estat.

Si hi ha qualsevol licitació d’interès, cal comprovar els plecs de condicions, els requisits per a concórrer-hi, com cal presentar l’oferta i quins són els documents necessaris.

Si necessita informació o assessorament respecte a aquest tema, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.