Constantin Wenning @conniwenningsimages
, , ,

LICITACIONS PÚBLIQUES

Les administracions públiques contracten obres, serveis, productes i subministraments. Una via per incrementar ingressos és optar a licitacions i contractes públics de qualsevol d'aquestes administracions públiques. Es poden comprovar…
,

TREBALL A DISTÀNCIA

La pandèmia per Covid19 ha posat el treball a distáncia a un lloc destacat com el mecanisme per garantir millor el manteniment de l'activitat. Així, el passat 13 d'octubre de 2020 va entrar en vigor el Real Decreto-ley 28/2020, de 22…
,

IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE HOMES I DONES

El 14 d'octubre de 2020 es va publicar al BOE el Real Decreto 902/2020 de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones, que entrarà en vigor el proper 14 d'abril de 2021. Aquest decret estableix mesures específiques per fer efectiva…